REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZKOŁY PŁYWANIA „FITNESS FUN”

 1. Zajęcia prowadzone przez Szkołę Pływania „Fitness Fun” odbywają się na terenie pływalni  przy ul. Syrenki 19a w Łodzi. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania ogólnego regulaminu pływalni oraz regulaminu Szkoły Pływania „Fitness Fun”.

 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany przed przystąpieniem do zajęć do konsultacji lekarskiej w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w wodzie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność i po uprzednim podpisaniu oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia. W imieniu małoletniego uczestnika oświadczenie składa jego rodzic lub opiekun. Wszelkie zalecenia lekarskie winny być zgłoszone przed rozpoczęciem zajęć do instruktora.

 3. Do udziału w zajęciach uprawnia ważny karnet/karta członkowska lub bilet jednorazowy. Wysokość opłaty za zajęcia opisuje aktualny cennik.

 4. Karta członkowska – warunkiem otrzymania karty członkowskiej jest wypełnienie karty klienta oraz wpłata kaucji 5zł (zwrotnej w przypadku oddania karty).

 5. Karnet/kartę członkowską należy okazać i zostawiać w recepcji pływalni przed wejściem na zajęcia. Karnet na pływanie rekreacyjne oraz zajęcia fitness ważny jest dla jednej osoby (okaziciela) w określonym terminie. Karnet na naukę pływania ważny jest tylko dla osoby podpisanej na karnecie w określonym terminie.

 6. Uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania na zajęciach slipek lub kostiumu, czepka, ręcznika, klapek.

 7. W trakcie zajęć, w których biorą udział dzieci, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą instruktorzy i ratownikZa bezpieczeństwo dzieci w holu pływalni przed i po zajęciach odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 8. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

 9. Szkoła Pływania „Fitness Fun” zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika
  w trybie natychmiastowym w trakcie zajęć, jeżeli utrudnia on sprawne przeprowadzenie lekcji ze szkodą dla innych uczestników  lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik.

 10. Opłaty za zajęcia przyjmowane są w formie gotówki, przed pierwszymi zajęciamidanego cyklu, bądź w terminie wyznaczonym przez Szkołę Pływania, o którym kursanci/opiekunowie są poinformowani.

 11. Szkoła Pływania „Fitness Fun” nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane
  nieobecności na poszczególnych zajęciach.

 12. Dopuszcza się możliwość odrobienia jednych zajęć w danym cyklu opuszczonych
  z ważnych przyczyn losowych (wypadek, choroba), po uprzednim zgłoszeniu
  i ustaleniu terminu z instruktorem w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty nieobecności. Warunkiem koniecznym jest wykupienie karnetu na kolejny cykl zajęciowy.

 13. Szkoła Pływania „Fitness Fun” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych(np. awaria), łączenia grup, zmian godzin zajęć lubpodwyższenia opłat w przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie. W przypadku odwołania zajęć istnieje możliwość ustalenia terminu odróbkowego po uprzedniej konsultacji
  z prowadzącym.

 14. Dokonanie wpłaty za określone zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków regulaminu.

 15. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji poszczególnych punktów regulaminu.

 16. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość udzielenia zgody na odstępstwo od regulaminu po uprzedniej konsultacji z zarządcą firmy „Fitness Fun”.